اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (2)

60,000 تومان

اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری (2)/

مدرس : دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

در ایـن درسـگفتار کـه در ١٢ جلسـه برگـزار شـده اسـت، در ادامـۀ دورۀ «اسـطوره هـای شـاهنامه و آفرینـش هـنری (١) بـه تحلیـلسـوگ نامـه هـا و سـایر شـخصیت هـای مهـم شـاهنامۀ فردوسـیپرداختــه شــده اســت. ســوگ نامــه هــای «رســتم و اســفندیار»،«رسـتم و سـهراب» و «سـوگ سـیاوش» از جملـه سـوگنامه هایـیبـا مضمـون تراژیـک هسـتند کـه در ایـن دوره مـورد توجـه قـرارگرفتــه انــد. اســطوره هــای کیــکاووس، ســیاوش، کیخــسرو، فــرود(فرزنـد سـیاوش)، داسـتان هـای لهراسـب، گشتاسـب و ارجاسـب،و هفــت خــوان رســتم و هفــت خــوان اســفندیار از جملــه موضوعاتــی هســتند کــه در ایــن دوره بــه آنهــا پرداختــه شــده است.