اسطوره های هندی و آفرینش هنری

60,000 تومان

اسطوره های شاهنامه و آفرینش هنری /

مدرس : دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

شرح دوره :

در این درسگفتار به بررسی و تحلیل جهانبینی و اسطوره های هندی پرداخته شده است . این دوره در 8 جلسه برگزار شده که در بخش نخست هر جلسه به معرفی و تحلیل اساطیر هندی از جمله: اسطوره ایندرا (خدای آب و جنگ)، تخم زرین کیهانی، اسطوره آفرینش، اسطوره مرگ، خدایان هندو (ویشنو، شیوا و کریشنا)، اسطوره قهرمان، زمان ادواری در اساطیر هند، و اسطوره پایان جهان  پرداخته شده است.

در بخش دوم نیز به بررسی مضامین مشترک اساطیر هند و سایر کشورها و به خصوص بررسی تطبیقی اسطوره های هندی با اساطیر ایرانی اشاره شده است. موضوع الهه مادر، زن و زنانگی در اسطوره ها، بررسی نقش و شخصیت زنان در اساطیر هندی و ایرانی، و تحلیل ساختار کیهان از دیگر موضوعاتی هستند که در این دوره مورد توجه قرار گرفته اند.