اسطوره و هنر در مصر باستان

360,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
99/04/27
تاریخ شروع
99/04/29
استاد
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

اسطوره و هنر در مصر باستان /

(دپارتمان علوم انسانی آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

آنلاین 

اسطوره و هنر در عصر زرین، کیهان شناختی هلیوپولیس، تجلی خدایان در هنر مصر، زندگی و مرگ در اساطیر.