تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (4): مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان

50,000 تومان

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (4): مكتب هرات تا پايان مكتب اصفهان /

دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه

مدرس: دکتر علی اصغر میرزایی مهر

شرح درس:

تلفیق سنت های محلی ترکمانان با دستاوردهای شاگردان بهزاد در پایتخت جدیدش، یعنی تبریز، آنگاه که با حمایت های بی دریغ اولین پادشاهان صفوی همراه شد، مکتبی پدید آورد که نگاره هایش چشم  جهانیان را خیره می کرد. در این سال ها نقاشی ایران به غایتِ درخشش خود رسیده بود، اما با انتقال پایتخت در نیمۀ سدۀ دهم هجری و تحولات روحی شاه تهماسب به تدریج بسترهای جدیدی برای تداوم هنر نگارگری پدید آمد که محصول آن را در سدۀ یازده هجری در اصفهان می توان مشاهده کرد. رویکردهای جدید فرهنگی دولت صفویه، که از نتایج آن نزدیکی به اروپا بود، هنر نگارگری را نیز متأثر ساخت و موجب پدید آمدن شاخه های جدیدی در نقاشی ایران شد.

جوانه های روییده بر تنۀ کهنسال نقاشی در اواخر صفویه، در عهد قاجار به بار نشست.