زبان عمومی و تخصصی هنر

50,000 تومان

زبان عمومی و تخصصی هنر

کتاب حاضر، همانطور که از نام آن برمی آید، برای عموم داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشتۀ هنر گردآوری و تدوین شده است. در این کتاب، بر روی واژگان تأکید شده است و این مهم از آنجا نشأت می گیرد که خاستگاه اصلی سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سالهایِ گذشته همین واژگان عمومی و تخصصی بوده است.

واژگان این کتاب برای تمام داوطلبان کد رشته های 1357 (هنرهای نمایشی و سینما)، 1358 (هنرهای تصویری و طراحی) و 1359 (هنرهای پژوهشی و صنایع دستی) مفید می باشد و به ترتیب حروف تنظیم گردیده است.