زندگی اجتماعی به مثابه امر هنری

180,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
99/05/20
تاریخ شروع
99/05/22
استاد
دکتر آرش حیدری

زندگی اجتماعی به مثابه امر هنری /

(دپارتمان جامعه شناسی آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر آرش حیدری

آنلاین / حضوری

دورۀ حاضر روی نسبت زیبایی شناسی با زندگیِ اجتماعی تمرکز دارد. زندگیِ اجتماعی همچون یک صحنۀ اجرا مجموعه ای از مناسبات است که فرم خاصی به خود گرفته است. این فرم خاص با فراموش کردن تاریخ شکل بندیش از خصلتهای زیبایی شناسانه تهی شده و به خصلتهای آیینی و مناسکی میل می کند.

از این حیث زندگیِ اجتماعی زمانی که در تاریخمندی اش مورد مطالعه قرار می گیرد هم ارز نوعی زایش هنری باید دیده شود. حیات اجتماعی پیشاپیش نوعی زایش زیبایی شناختی است که می تواند به سمت تصلب فرم هایی که پیشتر خلق کرده است میل کند.

به عبارت دیگر منطقی زندگی به بیشتر شدن و خلق و زایش میکند اما آنچه خلق میشود خود تبدیل به فرمی میشود که در بسیاری از اوقات فرایندِ زایش زندگی را مسدود میکند. جرج زیمل این دو فرایند را بیش زندگی more life و بیشتر از زندگی more than life  می نامد. دورۀ حاضر تلاش خواهیم کرد نسبت این فرایند را روشن کنیم.