فلسفه هنر هایدگر (متن خوانی رسالۀ “سرآغاز کار هنری”)

60,000 تومان

فلسفه هنر هایدگر (متن خوانی رسالۀ “سرآغاز کار هنری”) /

دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه

مدرس: دکتر مسعود علیا

شرح درس:

رساله “سرآغاز کار هنری” چه بسا مهم ترین اثری باشد که از مارتین هایدگر در باب هنر بر جای مانده است. در این درسگفتار متن محور،  تلاش شده است تا در پرتو خوانش و شرح جزء به جزء این رساله، مولفه های رویکرد پدیدارشناسانه و هستی شناسانه هایدگر به هنر در این دوره از سیر اندیشه او تشریح  و وجوه اهمیت هنر و کار هنری نزد این فیلسوف بازنموده شود.