برنامه کلاس‌های آزاد

برنامه کلاس‌های آزاد آکادمی هنر شمسه /

برنامه آموزشی کلاس های آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی آکادمی هنر شمسه (ترم پاییز 98)

عنوان کلاس استاد تعداد جلسات روز و ساعت تاریخ شروع
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران
(ترم پنجم: از فرنگی سازی تا ورود مدرنیسم)
دکتر علی اصغر میرزایی مهر 4 جلسه 3 ساعته
12 ساعت
شنبه
16-19
98/07/20
  فلسفه کانت
متن خوانی نقد عقل محض
دکتر امیر مازیار 4 جلسه 2 ساعته
8 ساعت
یکشنبه
18-20
98/08/12
فلسفه هنر هایدگر؛ متن خوانی سرآغاز کار هنری دکتر مسعود علیا 10 جلسه 2 ساعته
20 ساعت
دوشنبه
17-19
98/08/27
  تاریخ فلسفه اسلامی دکتر میلاد نوری 6 جلسه 2 ساعته
12 ساعت
دوشنبه
17-19
98/07/22
کارگاه تجزیه تحلیل نمایش نامه
(نیل سایمون / وودی آلن)
دکتر عطالله کوپال 10 جلسه 3 ساعته
30 ساعت
دوشنبه
17-20
98/07/15
تاریخ انتقادی فلسفه غرب
(ترم پنجم: مواجهه عشق و عقل مدرن؛ بازخوانی اخلاق اسپینوزا)
دکترمحمد مهدی اردبیلی 5 جلسه 2 ساعته
10 ساعت
سه شنبه گروه اول  
18-16
گروه دوم   20-18
98/07/16
متن خوانی مقاله تعهد
(آدورنو،سارتر،برشت)
دکتر آیدین کیخائی 4 جلسه2 ساعته
8 ساعت
سه شنبه
18-20
98/07/23
مقدمه ای انتقادی بر مفهوم ادبیات جهان دکتر نوید نادری 8 جلسه 2 ساعته
16 ساعت
چهارشنبه
17-19
98/07/24
فرم اجتماعی هنر: جستاری در جامعه شناسی هنر دکتر آرش حیدری 5 جلسه 2 ساعته
10 ساعت
چهارشنبه
17-19
98/09/27
هنر: تکنولوژی،دستگاه،ارتباط استاد پویان هاشمی طاری استاد نوید سلاجقه 8 جلسه 4 ساعته
32 ساعت
پنج شنبه
14-18
98/07/25
خوانش هنر از دریچه نظریه
(از نیچه تا هایدگر)
دکتر زهرا ایرانی صفت 10 جلسه 3 ساعته
30 ساعت
پنج شنبه
11-14
98/08/09

سر فصل کلاس­های آزاد آکادمی هنر شمسه

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران ( دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه )

ترم اول: نقاشی در ایران پیش از اسلام (از دیوارنگاری غارها تا نقاشی های مانویان)

ترم دوم: نقاشی در سده های آغازین اسلامی (از ورود اسلام تا حمله مغول)

ترم سوم: مکاتب نگارگری ایران (از ربع رشیدی تا مکتب هرات)

ترم چهارم: مکاتب نگارگری (مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان)

ترم پنجم: تحولات نقاشی پس از صفویه (از فرنگی سازی تا ورود مدرنیسم)

ترم ششم: نقاشی در ایران معاصر (از مدرسه صنایع مستظرفه تا هنر مفهومی)

فلسفه کانت : متن خوانی نقد عقل محض (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

نقد عقل محض امانوئل کانت از مهم ترین متون فلسفی در تاریخ فلسفه غرب است. اغراق نیست اگر بگوییم این کتاب تاریخ فلسفه را به دو بخش تقسیم کرده است؛ دوره فلسفه های غیر انتقادی و دوره فلسفه های انتقادی. کانت در این کتاب فلسفه انتقادی و شیوه و مدعای آن را در قلمرو عقل نظری معرفی می کند و به گفته خود انقلابی کوپرنیکی در عرصه فلسفه و شناخت ایجاد می کند. در این مجموعه درس ها تلاش می شود این کتاب دشوار فلسفی فصل به فصل خوانده و شرح داده شود. دوره اول این مجموعه به مقدمه های دو ویرایش نخست این کتاب (مقدمه A و مقدمه B) اختصاص دارد که کانت در آن ها مسأله اساسی برنامه انتقادی خود را شرح می دهد و برای فهم این کتاب اهمیتی اساسی دارند.

تاریخ فلسفه اسلامی (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

پژوهش تاریخی در آراء فلاسفه و آگاهی از سیر تحول نظریات فلسفی، از مهم ترین گام های آموزش و پژوهش فلسفی است. در این میان، نگاه جریانی به اندیشه ورزی تنها شیوه درست بیان تاریخ فلسفه است؛ زیرا فلاسفه در نسبت می اندیشند و مبادی و مقاصد ایشان در نسبت های ایشان مشخص می شود که تنها با فهم جایگاه تاریخی اندیشه ایشان ممکن می گردد. از این منظر، زمینه تاریخی و زیست جهانی فکری، فرهنگی و اجتماعی فیلسوفان مسلمان و پدیدآورندگان فکر فلسفی در عالم اسلام، در چگونگی تبیین و تفسیر اندیشه ایشان تأثیر مستقیم خواهد داشت. در این شیوه، ما صرفاٌ از منظری بیرونی به تاریخ فلسفه نمی نگریم، بلکه با بازآفرینی و قرار گرفتن در افقی مشترک با بازیگران و صحنه گردانان اندیشه فلسفی در عالم اسلام را دریافته و خود نیز در اندیشه ورزی ایشان مشارکت نماییم. بنابراین، در این جست و جو، اولاً جایگاه هر اندیشه ای را در ارتباط با جریان های فکری و فلسفی پیشین و معاصرش بررسی و تفسیر می کنیم؛ دوماً، حلقه های مفقوده ای که جریان تحولات فلسفه اسلامی را سامان بخشیده است مورد توجه قرار می دهیم. در دوره پیشنهادی حاضر، به ترسیم تصویر کلی از فرآیند تاریخی می پردازیم که فکر فلسفی در عالم اسلام را شکل داده است.

جلسه نخست: هستی و چیستی فلسفه اسلامی، منابع و اصالت آن

جلسه دوم: فلسفه یونان، نهضت ترجمه، و مواجهه دین و فلسفه

جلسه سوم: سویه های مشائی حکمت: تمایز وجود و ماهیت

جلسه چهارم: نقد متکلمانه و نقد عارفانه به فیلسوف

جلسه پنجم: حکمت اشراق: ریشه ها، سویه ها و آثار

جلسه ششم: حکمت متعالیه: مراتب هستی و اندیشه

کارگاه تجزیه و تحلیل نمایش­نامه (دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی هنر شمسه)

در این دوره به نمایش­نامه­ های نیل سایمون و وودی آلن پرداخته می­ شود و طبق سنوات گذشته در نهایت دانشجویان این کلاس، یک دوره گردهمائی پژوهشی تحت نظر و حمایت مؤسسه برگزار خواهند نمود. شرکت در این ترم، منوط به گذراندن دوره­های پیش نیست.

تاریخ انتقادی فلسفه­ ی غرب (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

(ترم پنجم: مواجهه عشق و عقل مدرن؛ بازخوانی اخلاق اسپینوزا)

هر چند دکارت نخستین فیلسوف مدرن است، اما این بندیکت اسپینوزا بود که عقل گرایی مدرن را به اوج رساند و به تعبیر هگل، اصول دکارتی را محقق ساخت. هم چنین به میانجیِ او بود که برای نخستین بار عقل گرایی مدرن با شکل نوینی از وحدت وجود عرفانی آمیخت و فلسفه ای بدیع و جذاب را رقم زد که تا امروز مرکز مناقشات گسترده و آبستنِ امکانات متنوعِ فلسفی، سیاسی و دینی بوده است. فلسفه پس از اسپینوزا همواره باید موضع خویش را با او روشن سازد تا جایی که هگل صراحتاً ادعا می کند «یا باید اسپینوزایی باشی یا اصلاً فیلسوف نباشی». دوره آموزشی «مواجهه عشق و عقل مدرن: بازخوانی اسپینوزا» کوششی است برای ترسیم رئوس کلی اندیشه اسپینوزا با تکیه بر ام الکتاب او: اخلاق. لذا این دوره، به کمک متن خوانیِ گزینشیِ کتاب اخلاق، تبیینی از شبکه در هم تنیده مفاهیم اصلی فلسفه اسپینوزا (مانند خدا، جوهر، آزادی، عشق، نفرت، عواطف و عقل) به دست می دهد و نهایتاً به این پرسش می پردازد که اسپینوزا چه میراثی برای جهانِ ما و زمانِ ما از خود برجای گذاشته است؟

 متن خوانی مقاله «تعهد» :آدورنو/سارتر/برشت (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

حدود پانزده سال پس از نخستین چاپ ادبیات چیست؟ (1947) و به بهانه انتشار ترجمه آلمانی آن (1962)، آدورنو در مقاله تعهد به نقد نگاه سارتر به ادبیات و هنر می پردازد. اما مقاله به واکاوی آرای سارتر محدود نمی ماند. در واقع، مجادله آدورنو با سارتر در نخستین صفحات مقاله گویی حکم مقدمه ای را دارد که راه را برای مواجهه با برشت هموار می کند، نویسنده و نظریه پردازی که نقد برداشت او از هنر سیاسی از دل مشغولی های دیرین آدورنو است. در این دوره، با تمرکز بر متن «تعهد» ، به بررسی نقد آدورنو به سارتر و برشت می پردازیم.

مقدمه ای انتقادی بر مفهوم “ادبیات جهان” (دپارتمان علوم انسانی آکادمی هنر شمسه)

این روزها به “یادداشت ناشر” یا “مقدمه مترجم” آثار ادبی ترجمه که نگاه کنیم اصلاً بعید نیست به گزاره هایی برخوریم، که ضرورت ترجمه اثر را با توجه به جایگاه آن در «ادبیات جهان» توجیه می کنند. اما “ادبیات جهان” چیست، در چه بافت تاریخی و اجتماعی ای تبدیل به یک مفهوم شده است، شرایط تاریخی تعلق آثار ادبی به “ادبیات جهان” کدام اند، و جایگاه آثار در ساختار آن چگونه تعیین می شود؟ و شاید مهم تر از هر چیز برای ما، نسبت “ادبیات جهان” با تاریخ ترجمه چیست؟ در این دوره آموزشی ضمنِ شرحِ آرای برخی از مهم ترین نظریه پردازان این حوزه به بازخوانی انتقادیِ تاریخِ بر ساخته شدنِ مفهوم “ادبیات جهان”

می پردازیم.

  • جلسه اول: مقدمه
  • جلسه دوم: گوته و هردر: تولد “ادبیات جهان” در کشاکش ملی گرایی و جهان وطنی
  • جلسه سوم: اریش و اوئرباخ: یکسان سازی جهانی و نابودی تدریجی شرایط امکان “ادبیات جهان”
  • جلسه چهارم: پاسکال کازانو: “جهان ادبیات” و جهان دولت-ملت ها
  • جلسه پنجم: پاسکال کازانو: نابرابری ساختاری و استقلال زیباشناختی
  • جلسه ششم: عامر مفتی: “ادبیات جهان” و تاریخ ترجمه
  • جلسه هفتم: فردریک جیمسون: جهانی شدن و “ادبیات جهام سوم”
  • جلسه هشتم: ادوارد سعید: “جهانمندی” و ضرورت پژوهش تاریخی

فرم اجتماعی هنر: جستاری در جامعه شناسی هنر ( دپارتمان جامعه شناسی آکادمی هنر شمسه )

فهم زیبایی ­شناسی و هنر همچون یک محصول اجتماعی ­تاریخی بنیان رویکردها و نظریه ­های مختلف در جامعه­شناسی هنر است. از دیگر سو خودی فرمِ اجتماعی نیز، آنچنان­که زیمل به ما می­ آموزد، خصلتی زیبایی­ شناختی دارد. به عبارت دیگر نه فقط فرم اجتماعی هنر، که هنرِ فرمِ اجتماعی نیز مسئله­ ای است بس مهم در جامعه ­شناسی هنر. در دورۀ حاضر تلاش می­کنیم از یک سو منطق اجتماعی فرم هنری را مورد بررسی قرار دهیم و از دیگر سو بر خودِ هنر همچون نیرویی اجتماعی تاکید کنیم. به این ترتیب مسئلۀ ما این است که اول: هنر چه نسبتی با شکل­بندی­ های اجتماعی­ تاریخی دارد و دوم چگونه هنر همچون محصولی اجتماعی ­تاریخی بدل به قلمرویی نسبتاً خودمختار می­شود که بر حیات اجتماعی ­تاریخی تاثیرگذار است. با این منطق تلاش می­کنیم استقلال نسبی قلمرو هنر از سایر قلمروها را نشان دهیم تا از یک سو از فروکاست ­های رایج  درفهم اجتماعی هنر پرهیز کنیم (فروکاست­ هایی که هنر را چیزی جز بازنمایی روابط اجتماعی نمی­ بینند) و از دیگر سو نسبتِ درونی فرم هنری با سایر قلمروهای حیات اجتماعی را روشن سازیم.

هنر: تکنولوژی، دستگاه، ارتباط (دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه)

کارگاه پیش‌رو کارگاهی‌ست با ساختار سمینار-استودیو که به مدت ۸ هفته و در ۳۲ ساعت برگزار می شود. در این کارگاه هنر‌پژوهان با برخی تئوری‌ها و رویکردهای انتقادی، استراتژی‌های بصری و برخورد با کار ماده و هم چنین چارچوب‌های مفهومی که کار هنرمندانه‌ی معاصر به ویژه در حوزه «هنر، تکنولوژی، دستگاه و ارتباط» تحت تاثیر آن است، آشنا می‌شوند. در سمینارهای هفتگی مسائلی مختلف ‌از طریق بحث و گفتگو درباره مقالات، تحلیل متون و آثار هنری، بازدید از گالری و ارائه پروژه‌های هنر‌پژوهان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. هنرپژوهان همچنین با رویکردهایی شامل کلاژ، بریکلاژ، مونتاژ و دِتورنُمان، که از منظر تاریخی کاربردی غیر متعارف در تولید کار هنری دارند، آشنا می‌شوند. شرکت در این دوره برای هنرمندان با هر رویکرد هنری و رسانه‌ای امکان‌پذیر است.

خوانش هنر از دریچه مکاتب (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

برای این سری درسگفتار ها  در ۱۰ جلسه، متفکرانی انتخاب شدند که بطور مستقیم  تحلیلی بر  مکتب هنری  یا اثر هنری خاص ارائه کرده اند . در نتیجه در طول دوره همراه با مباحث نظری می توان نمونه های تجسمی و موسیقی یایی  و ادبی در ارتباط با موضوع برای درک بهتر  مطرح کرد.

از نیچه تا هایدگر

نیچه : زیبایی شناسی قدرت (تقدم هنر بر حقیقت ، انسان همچون ماده اثر هنری)

مارکس : هنر به مثابه واقعیت ( زمینه اجتماعی ، جانبداری در هنر ـ  رئالیسم )

آدورنو : هنر والا ، هنر کیچ kitsch(هنر مدرن ـ اکسپرسیونیسم )

یاکوبسن : ارزش شکل ، زبان و شعر ( فرمالیسم در هنر )

هوسرل : به سوی خودِ چیزها ، زیست جهان lebenswelt( پدیدار شناسی در هنر ـ معماری )

دریدا : بازی حضور و غیبت ( حقیقت در نقاشی )

هایدگر : هنر خانه heimat وجودی انسان ( سر آغاز اثر هنری  )