مدیریت و همکاران

 مدیریت آکادمی هنر شمسه

مهدی انصاری

امور هنری ، گرافیک و تبلیغات

سیاوش میرزایی مهر

انتشارات و محصولات فرهنگی

◊ ناهید صالحی

ثبت نام و روابط عمومی

◊ حمیده آخند نصب

ثبت نام و روابط عمومی

 سمیه قانع 

      مشاوره تحصیلی

علی صابونچی

 سایت

ارشک رجب پور