نکته و تست کنکور دکتری هنر 99

برنامه جلسات رفع اشکال و نکته و تست دکتری هنر 1399

آنلاین / حضوری

عنوان درس

استاد

تعداد جلسات

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ هنر ایران و جهان

احمد رستمعلی

2 جلسه 4 ساعته

 8 ساعت

یکشنبه

10-14

15-19

99/04/01

زبان عمومی

محمد قاسمی

2 جلسه 4 ساعته

 8 ساعت

دوشنبه

10-14

15-19

99/04/02

هنر و تمدن اسلامی

احمد رستمعلی

2 جلسه 4 ساعته

 8 ساعت

سه شنبه

10-14

15-19

99/04/03

مبانی نظری هنر

مهدی انصاری

2 جلسه 4 ساعته

 8 ساعت

چهارشنبه

10-14

15-19

99/04/04

استعداد تحصیلی

فیلم آموزشی (18 ساعت)+ DVD برنامه ریزی کنکور+جزوه برنامه ریزی

آزمون جامع

+ جلسه پرسش و پاسخ و

 رفع اشکال

ندا هوشمند

1 جلسه 4 ساعته

پنج شنبه

10-14

99/04/05

 

مشاوره تحصیل

علی صابونچی

1 جلسه 4 ساعته

پنج شنبه

15-19

99/04/05

 
  • دانشجویانی که بیش از 3 درس از کلاس های رفع اشکال و نکته و تست را ثبت نام نمایند، می توانند از آزمون شبیه سازی و از جلسه مشاوره تحصیلی با آقای علی صابونچی رتبه 1 دکتری هنر 98 به صورت رایگان استفاده نمایند.
  • تمامی جزوات مربوط به هر کلاس برای تمامی ثبت نام کنندگان آن کلاس رایگان می باشد.

آنالیز سوالات کنکور دکتری هنر 98

شماره سوالمنبع
1.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 51، سوال 624

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

2.…….
3.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
4.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
5.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان
6.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 392، سوال 84

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

7.…….
8.…….
9.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

10.…….
11.…….
12.…….
13.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
14.کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

15.…….
16.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

17.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 222، سوال 6 و ص252، سوال 54

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

18.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان، ص 11

کتاب 2000 تست هنر، ص 77، سوال 1032

19.…….
20.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

21.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 125، سوال 105

22.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان، ص 123

کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

23.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
24.…….
25.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
26.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

27.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 410، سوال 1
28.…….
29.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 333، سوال 4

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

30.…….
31.…….
32.…….
33.…….
34.کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

35.آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه
36.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

37.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
38.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 31، سوال 18
39.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
40.کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات
41.…….
42.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
43.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

44.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
45.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 22، سوال 201 و کتاب 2000 تست هنر، ص 27، سوال 281

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

46.…….
47.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

48.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان
49.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

50.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

51.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 192، سوال 429

52.…….
53.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 25، سوال 239

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

54.…….
55.…….
56.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 222، سوال 8

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

57.جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان، ص 21
58.کلاس هنر و تمدن اسلامی

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

59.…….
60.کلاس هنر و تمدن اسلامی

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

61.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 372، سوال 42

62.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
63.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
64.…….
65.…….
66.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
67.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

68.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 10، سوال 20

69.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 308، سوال 69

کتاب 2000 تست هنر، ص 17، سوال 130

70.…….
71.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 312، سوال 81
72.کتاب 2000 تست هنر، ص 193، سوال 435
73.…….
74.آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه
75.کتاب 2000 تست هنر، ص 36، سوال 405
76.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
77.کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات

جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان ایران و جهان، ص 16

78.…….
79.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

80.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
81.…….
82.کلاس هنر و تمدن اسلامی
83.…….
84.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 285، سوال 4

کتاب 2000 تست هنر، ص 166، سوال 83

85.…….
86.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 371، سوال 42

کتاب 2000 تست هنر، ص 193، سوال 443

کتاب 2000 تست هنر، ص 61، سوال 771

87.…….
88.…….
89.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 109، سوال 33
90.…….

در مجموع کلاس­ها، آزمون­های آزمایشی آکادمی هنر شمسه و منابع معرفی شده در جلسات مشاوره حدود 70 درصد از سوالات تخصصی کنکور دکتری هنر 98 را به طور مستقیم و کامل پوشش داده است.