برنامه کلاس‌های کنکور دکتری هنر

برنامه آموزشی کلاس های آمادگی کنکوردکتری هنر ویژه دکتری پژوهش هنر، دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دکتری هنر اسلامی، دکتری هنرهای تجسمی، دکتری تئاتر

برنامه کلاس های نکته و تست کنکور دکتری هنر آکادمی هنر شمسه

عنوان درس

نام استادتعداد جلساتروز و ساعت

تاریخ تشکیل

زبان عمومی

محمد قاسمی

2 جلسه 5 ساعته

10 ساعت

چهارشنبه

15-20

98/11/16

98/11/23

مبانی نظری هنر و ادبیات

مهدی انصاری1 جلسه 5 ساعتهپنج شنبه

9-14

98/11/24

هنر و تمدن اسلامی

احمد رستمعلیا جلسه 5 ساعته چهارشنبه

9-14

98/11/16

تاریخ هنر ایران وجهان

احمد رستمعلیا جلسه 5 ساعته چهارشنبه

9-14

98/11/23

استعداد تحصیلی

محمد وکیلی2 جلسه 8ساعته

16 ساعت

پنج شنبه‌

و جمعه

10-19

98/11/17

98/11/18

برنامه ای که آکادمی هنر شمسه برای­ کلاس­ های نکته و تست دکتری هنر ­در نظرگرفته است ،شامل موارد زیر­می ­باشد:

1 مرور کلی مباحث و جمع بندی نهایی مطالب

2- تجزیه ، تحلیل و آنالیز سوالات سال های گذشته

3- برنامه ریزی برای مرور نکات طلایی

4– نحوه مدیریت زمان در جلسه آزمون

5- نحوه انتخاب گزینه صحیح

دانشجویانی که در 4 یا 5 درس از کلاس های آمادگی کنکور دکتری تخصصی هنر ثبت نام کنند، می توانند از تخفیف ویژه استفاده نمایند و در یک جلسه کلاس رفع اشکال کلی مباحث تخصصی که بصورت آزمون های شبیه سازی کنکور دکتری هنر است و توسط آقای علی صابونچی (رتبه 1 کنکور دکتری هنر سال 98) در روز پنجشنبه 24  بهمن ماه ساعت 15 لغایت 19 برگزار می شود، بصورت رایگان شرکت نمایند.

تمامی جزوات نکته و تست به صورت رایگان در اختیار دانشجویان ثبت نامی قرار می گیرد.

مواد آزمون دکتری هنردانشگاهعنوان رشته
زبان انگلیسی/ استعداد تحصیلی

تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان / هنر وتمدن اسلامی

v    درس مبانی نظری هنر و ادبیات علاوه بر اینکه در آزمون مرحلۀ اول مورد سوال قرار می گیرد یکی از مباحثی است که در سنجش علمی و تخصصی مرحله دوم مورد ارزیابی و سؤال قرار می گیرد.

 سراسری

و

    آزاد

دکتری پژوهش هنر

دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

دکتری هنر اسلامی

دکتری هنرهای تجسمی

زبان انگلیسی/ استعداد تحصیلی/ تاریخ تئاتر ایران و جهان/ تحلیل نمایش/ نقد نمایش/  نظریات معاصر تئاتر/ مطالعات تطبیقی تئاتر/ فلسفه هنر و زیبایی شناسی  سراسریدکتری تئاتر
آزمون متمرکز: 50 درصد ، سوابق آموزشی و پژوهشی: 20 درصد ، مصاحبه علمی و سنجش تخصصی عملی : 30 درصدبودجه بندی امتیازها در کنکور دکتری هنر

آنالیز سوالات کنکور دکتری هنر 98

شماره سوالمنبع
1.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 51، سوال 624

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

2.…….
3.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
4.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
5.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان
6.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 392، سوال 84

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

7.…….
8.…….
9.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

10.…….
11.…….
12.…….
13.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
14.کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

15.…….
16.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

17.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 222، سوال 6 و ص252، سوال 54

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

18.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان، ص 11

کتاب 2000 تست هنر، ص 77، سوال 1032

19.…….
20.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

21.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 125، سوال 105

22.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان، ص 123

کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

23.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
24.…….
25.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
26.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

27.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 410، سوال 1
28.…….
29.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 333، سوال 4

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

30.…….
31.…….
32.…….
33.…….
34.کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

35.آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه
36.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

37.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
38.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 31، سوال 18
39.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
40.کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات
41.…….
42.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
43.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

44.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
45.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 22، سوال 201 و کتاب 2000 تست هنر، ص 27، سوال 281

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

46.…….
47.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

48.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان
49.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

50.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

51.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 192، سوال 429

52.…….
53.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 25، سوال 239

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

54.…….
55.…….
56.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 222، سوال 8

آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه

57.جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان، ص 21
58.کلاس هنر و تمدن اسلامی

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

59.…….
60.کلاس هنر و تمدن اسلامی

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

61.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 372، سوال 42

62.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
63.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
64.…….
65.…….
66.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
67.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

68.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 2000 تست هنر، ص 10، سوال 20

69.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 308، سوال 69

کتاب 2000 تست هنر، ص 17، سوال 130

70.…….
71.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 312، سوال 81
72.کتاب 2000 تست هنر، ص 193، سوال 435
73.…….
74.آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه
75.کتاب 2000 تست هنر، ص 36، سوال 405
76.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
77.کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات

جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان ایران و جهان، ص 16

78.…….
79.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

منابع معرفی شده در جلسات مشاوره

80.منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
81.…….
82.کلاس هنر و تمدن اسلامی
83.…….
84.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 285، سوال 4

کتاب 2000 تست هنر، ص 166، سوال 83

85.…….
86.کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان

کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 371، سوال 42

کتاب 2000 تست هنر، ص 193، سوال 443

کتاب 2000 تست هنر، ص 61، سوال 771

87.…….
88.…….
89.کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 109، سوال 33
90.…….

در مجموع کلاس­ها، آزمون­های آزمایشی آکادمی هنر شمسه و منابع معرفی شده در جلسات مشاوره حدود 70 درصد از سوالات تخصصی کنکور دکتری هنر 98 را به طور مستقیم و کامل پوشش داده است.