برنامه کلاس‌های آزاد

برنامه آموزشی کلاس های آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی

آکادمی هنرشمسه (ترم زمستان 99)

عنوان کلاس

استاد

تعداد جلسات

روز و ساعت

تاریخ شروع

تاریخ تحلیلی نقاشی ایرانی

(ترم اول: نقاشی در ایران پیش از اسلام)

دکتر

علی‌اصغر میرزایی‌مهر

4 جلسه 3 ساعته

12 ساعت 

شنبه

15-18

99/10/20

لحظه ماکیاولین

سپیده‌دمان فلسفه مقاومت

دکتر

فؤاد حبیبی

5 جلسه 2 ساعته

10 ساعت

شنبه

17-19

99/09/29

کوئنتن میاسو در برابر ژیل دلوز

دکتر

مهدی پارسا

4 جلسه 2 ساعته

8 ساعت

یکشنبه

17-19

99/11/05

تراروایت

دکتر

بهمن نامور مطلق

8 جلسه 2 ساعته

16 ساعت

یکشنبه

17:30-19:30

99/11/12

اسطوره و هنر در روم باستان

دکتر

ابوالقاسم اسماعیل‌پور

10 جلسه 2 ساعته

20 ساعت

یکشنبه

18-20

99/11/19

شماتیسم(شاکله‌سازی) در نقد عقل محض کانت

دکتر

امیر مازیار

6 جلسه 2 ساعته

12 ساعت

یکشنبه

18-20

99/10/14

گامبریچ از زبان گامبریچ

خوانش و تفسیر ۴ گزیده متن

دکتر

فؤاد نجم‌الدین

4 جلسه 2 ساعته

8 ساعت

یکشنبه

17-19

99/11/12

شناخت و تحلیل تراژدی‌های یونان باستان

دکتر

عطاالله کوپال

10 جلسه 3 ساعته

30 ساعت

دوشنبه

17-20

99/10/22

«پرفورمنس» در اجرا

دکتر

میثم یزدی

8 جلسه 3 ساعته

24 ساعت

دوشنبه

16-19

99/11/06

هنر و جهان‌های ممکن

دکتر

مسعود علیا

4 جلسه 2 ساعته

8 ساعت

دوشنبه

17-19

99/10/29

تفسیر ایده‌آلیسم استعلایی و دفاع از آن؛ واژه‌گونی هستی شناسی سنتی

استاد

علی سهرابی  

6 جلسه 2 ساعته

12 ساعت

سه‌شنبه

17-19

99/10/23

کارگاه روش‌تحقیق و مقاله‌نویسی هنر

دکتر

محسن مرآثی

15 جلسه 2 ساعته

30 ساعت

سه‌شنبه

17:30-19:30

99/11/07

مقدمه ای بر فرضیه ناخودآگاه فرویدی-لکانی

دکتر

کامران لامعی

6 جلسه 2 ساعته

12 ساعت

سه‌شنبه

16:30-18:30

99/10/23

     

شناخت، دانش و مدیریت استودیو

استاد

دانیال جلالی

12 جلسه 2 ساعته

24 ساعت

چهارشنبه

16-18

99/11/08

فیلم‌نامه‌نویسی و تصحیح فیلم‌نامه

استاد

مژگان طبرسی

10 جلسه 2 ساعته

20 ساعت

چهارشنبه

16-18

99/11/08

 

 

سر فصل کلاس های آزاد آکادمی هنر شمسه

 • تاریخ تحلیلی نقاشی ایران ( دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه )

ترم اول: نقاشی در ایران پیش از اسلام (از دیوارنگاری غارها تا نقاشی های مانویان)

ترم دوم: نقاشی در سده های آغازین اسلامی (از ورود اسلام تا حمله مغول)

ترم سوم: مکاتب نگارگری ایران (از ربع رشیدی تا مکتب هرات)

ترم چهارم: مکاتب نگارگری (مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان)

ترم پنجم: تحولات نقاشی پس از صفویه (از فرنگی سازی تا ورود مدرنیسم)

ترم ششم: نقاشی در ایران معاصر (از مدرسه صنایع مستظرفه تا هنر مفهومی)

 • لحظه ماکیاولین ؛ سپیده‌دمان فلسفه مقاومت( دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه )

بندتو کروچه دهه‌ها پیش ماکیاولی را «معما»یی خواند که چه‌بسا هرگز نتوان موفق به حل آن شد. پس چگونه می‌توانیم دل خوش کنیم که با خواندن او به عوض سوءفهم یا، در بهترین حالت، تکرار مکررات، راهی به درون این دژ تسخیرناشدنی پیدا می‌کنیم؟ آیا سخنی مانده که دربارۀ ماکیاولی گفته نشده باشد؟ آیا جز وصف او در مقام پیشگام علوم سیاسی مدرن، نظریه‌پرداز مصلحت دولت، مبتکر جدایی سیاست از اخلاقیات و قس‌علی‌هذا، برای شناخت او امکان دیگری در دسترس داریم؟ لیک، بی‌تردید نه برای حل این معمای شگرف، بلکه برای آزمودن پاسخی دیگر، و چه‌بسا پاسخی که به طرح دیگری از معما امکان دهد. بر این اساس، شاید بهترین و پرمایه‌ترین رویکرد به ماکیاولی همانی است که خود وی در پرداختن به مسائل در پیش می‌گیرد: رئالیسم دیسیوتوپیای (Disutopian Realism). خوانش دقیق و وسواسی امر موجود به قصد ردیابی و کشف امکانات زایش و آفرینش امر نو در سطح درونماندگار هستی موجود.

بر این اساس ماکیاولی نام لحظۀ تاریخی و کم‌نظیری است که ناگه در پیوستار سیر طولانی اندیشۀ سیاسی مسلط، قسمی کژروی (clinamen) در مسیر مستقیم اتم‌ها رخ می‌دهد و جریانی بدیل، بدیع، و نیرومند از تفکر آغازیدن می‌گیرد. جریانی که هرچند زیرزمینی، مطرود، و حاشیه‌‌ای مانده اما بی‌تردید همان ویرتو، قدرت برسازنده، و کار زنده‌ای است که همواره تنها امکان آفرینش امر نو و هستی جدید به شمار می‌رود. لذا، در اینجا قصد داریم با نهایت احتیاط و آگاهی از توان اندک خویش و گردابی چنین هایل، به خطر تأمل در باب این لحظه، این چرخش، این پیچش، این گسست و، به تعبیر آلتوسر، این بارانی تن دهیم که امید داریم نه‌فقط به رویش مواجهه‌ای جدی با ماکیاولی مجال دهد، بلکه باب تجربۀ مواجهاتی دیگر، چرخش‌هایی دیگر، و باران‌هایی دیگر را به روی ما بگشاید.

 • کوئنتن میاسو در برابر ژیل دلوز(دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه )

This seminars seek to tackle Meillassoux’ criticism against correlationism and subjectalism in his After Finitude and “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Meaningless Sign”. Particularly, I focus on his critique of Deleuze’s alleged vitalism as a subjectalism and will attempt to respond it. The participants are recommended to read the following texts for preparation: Meillassoux, Quentin 2008, After Finitude: an Essay on the Necessity of Contingency, translated by Ray Brassier, Continuum; Meillassoux, Quentin 2016, “Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Sign Devoid of Meaning” in Genealogies of speculation: Materialism and Subjectivity since Structuralism, edited by Suhail Malik, Armen Avanessian, Bloomsbury Academic, pp. 117-198; and, Parsa, Mehdi 2020, “Speculative vs. Transcendental: a Deleuzian Response to   Meillassoux” in La Deleuziana, n. 11

 • تراروایت ( دپارتمان نشانه‌شناسی آکادمی هنر شمسه )

هیچ روایتی بدون بهره بردن و وام گیری از روایت های پیشین خلق نمی شود. این دو گونه از روایت که می توان به ترتیب پیش روایت و بیش روایت نامید روابط گوناگون تراروایی دارند. به بیان دقیقتر، همه عناصر پیش روایت (ها) می تواند دستخوش دگرگونی و دستکاری در بیش روایت قرار گیرد. از عناصر وجهی (فاصله، کانونیت) تا زمانی (چنینش، بسامد، دیرش)، از عناصر صدایی (راوی، شخصیت، شخص، …) تا پیراروایی (انگیزه، ارزش، جنسیت، ملیت،…) همگی مستعد دگرگونی تراروایی هستند تا روایتهای تازه ای شکل بگیرند.

کارگاه تراروایت ضمن توضیح هر یک از عناصر روایی به طور کانونی موضوع همین دگرگونی های ممکن از پیش روایت به بیش روایت را مورد مطالعه قرار می دهد. حوزه مطالعاتی روایت شناسی بیش متنی با تاکید بر نظریه ژرار ژنت خواهد بود. هدف این کارگاه کمک به تحلیل و آفرینش روایت نزد روایت پژوهان و روایت آفرینان است.

 • اسطوره و هنر در رم باستان( دپارتمان اسطوره‌شناسی آکادمی هنر شمسه )

اسطوره و هنر اتروسک ها، روم متقدم و امپراطوری متاخر با تحلیل مضامین اساطیری و هنری تندیسها، معماری و نگاره ها

 

 • شماتیسم(شاکله‌سازی) در نقد عقل محض کانت

کانت پس از بخش “تحلیل مفاهیم” که در آن به معرفی مقولات پیشین فاهمه و توجیه حضور آنها در شناخت می‌پردازد فصلی تحت عنوان “تحلیل اصول” می‌گشاید که در آن به نحو واضح و تفصیلی نشان می‌دهد که مقولات به چه شکل در احکام ما درباره جهان داخل می‌شوند .در قدم اول این فصل کانت از شماتیسم یا شاکله سازی بحث می‌کند که واسطه پیوند مقولات محض و انتزاعی با تصورات حسی و انضمامی است.شاکله‌سازی امری است که از جانب تخیل و بر اساس زمانمندی ادراکات حسی انجام می‌گیرد ‌.در این دوره متن این بخش خوانده و شرح می‌شود.

 • گامبریچ از زبان گامبریچ؛ خوانش و تفسیر ۴ گزیده متن ( دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه )

برگزیده متون به زبان اصلی است و هرجلسه پس از پیش‌خوانی مشارکت‌کنندگان در زمان کلاس گزیده خوانی، ترجمه همزمان و تفسیر و بحث می‌شود.

 • شناخت و تحلیل تراژدی‌های یونان باستان( دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی هنر شمسه )

شناخت و تحلیل تراژدی‌های یونان باستان: آیسخولوس، سوفوکل، اوریپید.

 • هنر و جهان‌های ممکن (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

«جهان اثر» و «جهان متن» از جمله تعابیری هستند که در «جهان» هنر فراوان به کار می‏روند. فرض نهفته در پس این تعابیر آن است که کاربرد مفهوم جهان منحصر به جهان مشترکی که در آن به سر می‏بریم نیست و رواست که از عوالم یا جهان‏های ممکن (یا حتی ناممکنی) سخن بگوییم که لزوما یا کاملا از جنس جهان مشترک ما نیستند و جغرافیا و اوصاف و منطق خاص خودشان را دارند.

در این  درسگفتار می‏کوشیم عمدتا در بستر سنت پدیدارشناسی هنر،  نسبت هنر و جهان (های ممکن) را بررسی کنیم. در این مسیر به‏خصوص از آرای پدیدارشناسانه ادموند هوسرل، مارتین هایدگر، پل ریکور و میکل دوفرن بهره خواهیم گرفت.

به چه معنا یا معناهایی می‏توان از جهان (یا شبه‏ جهان) اثر هنری سخن گفت؟ چه نسبتی هست میان  اثر هنری و  جهان های ممکن یا اساسا خود امکان؟ جهان هایی که در آثار هنری با آن‏ها مواجه می شویم چه مناسبات یا بده‏بستان هایی با جهان مشترک یا زیست‏جهان ما دارند؟ آیا می توان از سکونت در جهان‏های آثار هنری سخن گفت؟ یا  از نوعی در- جهان-بودن؟… این‏ها بخشی از پرسش‏هایی هستند که در این درسگفتار موضوع  کندوکاو قرار می‏گیرند.

 • «پرفورمنس» در اجرا ( دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی هنر شمسه )

پرفرمنس آرت در بین گونه های مختلف «هنرهای معاصر» از محبوبیت خاصی برخوردار است؛ چراکه توانسته با ارتباط و ایجاد مشارکت و تعامل با مخاطب در خلق اثر، نوآوری، بهره گیری از تکنیک ها و اصول هنرهای تجسمی گستره جدیدی را در حوزه آفرینش هنری ایجاد کند. همچنین هنرهای محیطی و چیدمانی برای هنرمندان معاصر جذابیت ویژه ای داشته و آثار چیدمان و طبیعت محور که با هدف توجه ویژه به چالش های زیست محیطی خلق می شوند در یک دهه گذشته رشد بسیار زیاد و جهانی  داشته اند. از سوی دیگر تجربه پرفورمنس در حوزه تئاتر بسیار پیشتر و با بسط تئاتر تجربی و آلترناتیو و بعدها تئاترپسادرام مورد توجه قرار گرفته و در خلق و اجرای آثاری متفاوت از گفتمان تئاتر زیبایی شناختی و مرسوم به کار گرفته شده است.

دوره ««پرفورمنس» در اجرا » پیوندی است نظری و عملی میان تجربه های معاصر در هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی. در این دوره سعی بر آن خواهد بود تا علاقمندان  با مبانی نظری و رهیافت های پرفورمنس آرت، گونه های آن ، چهره ها، نهادها و رویدادهای جهانی و تخصصی آشنا شده و آماده خلق آثار اجرایی (Performative) برای جشنواره ها و رویدادهای تخصصی پرفورمنس آرت در سطح داخلی و جهانی شوند. هنرجو در دوره عملی با تمرینات نگارش برای پرفورمنس/ چیدمان/ بدن و اجرا،  خلق یک پرفورمنس حرفه ای را تجربه خواهد کرد. 

پلان دوره آموزشی

 1. پلان نظری -عملی (24 ساعت)
 2. معاصریت و پرفورمنس آرت (مبانی نظری و تاریخی) – 3 ساعت
 3. تفکر انتقادی به مثابه زیرساخت آفرینش پرفورمنس (مبانی و رویه ها) – 2 ساعت/ 3 ساعت تمرین کارگاهی

iii.            گونه شناسی پرفورمنس آرت معاصر (هنر اجرا/ تائتر آلترناتیو و پسادرام) – 6 ساعت

 1. هنرمند شناسی (بررسی آثار هنرمندان شاخص/ جریان ساز/ خاص) – 3 ساعت –

 5 ساعت تمرین کارگاهی

 1. v. اجراشناسی (مکان، رویدادها و بسترهای اجرا)- 2 ساعت
 • تفسیر ایده‌آلیسم استعلایی و دفاع از آن؛ واژه‌گونی هستی شناسی سنتی ( دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه )

ایده‌آلیسم استعلایی چیست و کانت آن را برای خروج از کدام بن‌بست ارائه می‌دهد؟ این آموزۀ کانت اصلاً به چه معنا انقلابی است؟ به‌خاطر توجه‌اش به سوژه؟ مگر دکارت پیش از او به‌قدر کافی با «من می‌اندیشم پس هستم» به سوژه بها نداده بود؟

ایده‌آلیسم استعلایی از بدو انتشار نقد عقل محض (1781) تا به امروز آماج حملات بسیار از جبهه‌های مختلف بوده است؛ چه از طرف تجربه‌گرایان، چه از جانب عقل‌گرایان، و حتی از طرف ایده‌آلیست‌های «پساکانتیِ» ستایشگر او. اگر قبول کنیم که کانت یک فیلسوف انقلابی است، آنوقت چنین وضعیتی آنقدرها هم تعجب‌برانگیز نیست. در واقع اغلبِ این نقدها از همان چشم‌انداز مسئله‌دار هستی‌شناسی سنتی وارد می‌شوند، در حالی‌که کانت در پی انسداد تمام‌وکمال آن و با به راه انداختن انقلاب خود اساساً زمین بازی را عوض کرده است. این مطلب در مورد بسیاری از شارحان کانت نیز صادق است، کم نیستند شارحانی که این نقدها را تأیید کرده یا دست‌کم گفته‌اند که کانت دو گونه حرف زده.

این دوره که با خواندن قطعاتی از نقد عقل محض (به‌ویژه حسیات استعلایی، مغالطات عقل محض، و مسائل جدلی‌الطرفینی)  پیش خواهد رفت مسئلۀ محوری‌اش در وهلۀ نخست، تلاش برای فهم ایده‌آلیسم استعلایی است، و با مطرح کردن اساسی‌ترین نقدهای واردشده به آن (مسائل مربوط به شئ فی‌نفسه، و مسئلۀ ذهنی‌شدن ابژه‌های تجربه) می‌کوشد در چارچوب ایده‌آلیسم استعلایی به آنها پاسخ دهد. اما برای این مهم ما ابتدا نیازمند اتخاذ یک رویکرد تفسیری هستیم؛ استراتژی تفسیری‌ای که این دوره در پیش خواهد گرفت، تأکید بر اصطلاح «استعلایی» و مشخص کردن دو معنای اصلی آن در نقد عقل محض است. از رهگذر این تأکیدگذاری راهی باز می‌شود برای بررسی تقابل کانتی میان ایده‌آلیسم استعلایی و واقع‌باوری استعلایی. با نظر به اینکه کانت مأکداً فلسفۀ خود را فلسفۀ استعلایی می‌نامد باید پرسید که این دو آموزه به چه معنا استعلایی هستند.

دو ابزار مفهومی مهم در ادامۀ راه، یکی تمایز تجربی و استعلایی، و دیگری تمایز درون-بیرون به‌لحاظ تجربی و به‌لحاظ استعلایی است. ما با استفاده از این دو ابزار به سراغ مقایسۀ ایده‌آلیسم استعلایی با آموزۀ مخالف دیگرش یعنی ایده‌آلیسم تجربی می‌رویم، و از رهگذر مقایسۀ این دو آموزه درخواهیم یافت که آموزۀ کانت واقعاً به چه معنا ایده‌آلیسم است.

در آخر و با پشتوانۀ بررسیِ تفسیریِ مذکور به سراغ مسائل و نقدهای مطرح‌شده می‌رویم و در عین تلاش برای ارائۀ پاسخ از منظر ایده‌آلیسم استعلایی، نشان می‌دهیم که چگونه این نقدها یا از منظر واقع‌باوری استعلایی مطرح شده‌اند (و کانت را با این «عینک» خوانده‌اند) یا با یکی‌گرفتن ایده‌آلیسم استعلایی و ایده‌آلیسم تجربی شروع به نقد آن کرده‌اند.

رئوس مطالب:

 • ایده‌آلیسم استعلایی در بستر فلسفۀ مدرن
 • تعریف کانت از ایده‌آلیسم استعلایی، و سه دعوی محوری آن
 • تفسیر ایده‌آلیسم استعلایی:
 1. معنای امر استعلایی (سنتی و نقدی)؛ تمایز امر پیشینی و استعلایی؛ تمایز امر تجربی و استعلایی
 2.     تقابل ایده‌آلیسم استعلایی (ایده‌آلیتۀ استعلایی) و واقع‌باوری استعلایی (واقعیت استعلایی)؛
 3. تمایز درون و برون از دو حیث تجربی و استعلایی: تقابل ایده‌آلیسم استعلایی و ایده‌آلیسم تجربی؛ ایده‌آلیسم استعلایی بنیاد واقع‌باوری تجربی
 • انتقادها و پاسخ به آنها:
 1. ایراد ترندلنبورگ
 2. مسائل شی فی‌نفسه: شناخت‌ناپذیری، علیت، تأثر
 3. نمودها بازنمایی‌های صرف هستند؟
 • کارگاه روش‌تحقیق و مقاله‌نویسی هنر ( دپارتمان مطالعات علوم انسانی آکادمی هنر شمسه )

۱- آشنایی با مفاهیم و آسیب‌شناسی پژوهش و تولید متن علمی درباره هنر. ۱ جلسه

۲- آشنایی با روش تحقیق کمی و کیفی برمبنای طرح‌نامه‌نویسی. ۴ جلسه

۳- تمرین و اصلاح طرح‌نامه دانشجویان. ۲ جلسه

۴- اعتبار سنجی نشریات علمی در حوزه هنر و مقررات مربوط به چاپ مقاله. ۱ جلسه

۵- آموزش اصول نگارش مقالات هنر. ۳ جلسه

۶- تحلیل و نقد مقالات علمی و هنری. ۲ جلسه

۷- تمرین مقاله نویسی. ۲ جلسه

 

 • مقدمه ای بر فرضیه ناخودآگاه فرویدی-لکانی( دپارتمان روانکاوی آکادمی هنر شمسه )

جلسه اول: ادغام و جابجایی

جلسه دوم: ناخودآگاه ساختاری چون زبان دارد

جلسه سوم: زمان منطقی در ناخودآگاه

جلسه چهارم: ناخودآگاه به مثابه شکاف

جلسه پنجم : رویاها

جلسه ششم سوژه ناخودآگاه

 • شناخت، دانش و مدیریت استودیو

 با امروزی شدن فرآیند ضبط پردازش و پخش داشتن اطلاعات و به روز، از ملزومات دنیای صدا شده است. این ملزومات بعضاً هم کار را برای آهنگساز صدابردار و یا اپراتور آسانتر کرده و هم به انتقال بیشتر و بهتر نگاه هنرمندانه او کمک می کند. داشتن این اطلاعات آن قدر مهم و حیاتی است که گویی با فقر آن سال‌ها دور می افتیم و دانش ما نخ‌نما می‌شود.

این کارگاه بر آن است تا تمام آنچه که یک آھنگساز ، صدابردار و یا مدیراستودیو در برخورد با استودیو ِضبط صدا و موسیقی باید بداند و بشناسد را آموزش دھد.

امید آن است که ھنرجویان در پایان دوره به شناختی از قبیل : درک صدا و سیگنال ، فن شنیدن،آکوستیک و طراحی استودیو ، میکروفون ھا ، میز صدا ، ضبط آنالوگ ، ضبط دیجیتال ، فیلترھا و پردازش گران سیگنال ، مانیتور باند ، میکروفون گذاری ، آداب و برنامه ریزی استودیو دست یابند.

 • فیلم‌نامه‌نویسی و تصحیح فیلم‌نامه

جلسه اول : ایده و تِماتیک ها ؛ ژانر و تئوری

 جلسه دوم : ساختار سه پرده ای ؛ سوژه/ شخصیت/ مانع

 جلسه سوم : موقعیت ؛ عامل دکلانشور ؛ گره دراماتیک اول

(Climax)جلسه چهارم : پیرنگ ؛ گره های دراماتیک ؛ کلیماکس

  Twistجلسه پنجم : و اگر … ؛ کُدا و

جلسه ششم : تکنیک های سناریست ؛ تعلیق/ ترس و ۰۰۰

جلسه هفتم : پرتره پرسوناژ ؛ انواع شخصیت

جلسه هشتم : کشمکش و کنش دراماتیک

جلسه نهم : متدهای نوشتن ؛ دکوپاژ سکانس ؛ سیناپس و نام فیلم

جلسه دهم : انواع فیلمنامه (بلند، کوتاه، تلویزیونی، تبلیغاتی و ۰۰۰) و فرمت سناریو

 

 


با کلیک بر روی عنوان های زیر به صفحه مورد نظر میانبر بزنید

اخبار | راهنمای کلاسهای آنلاین | دکتری هنر | برنامه کلاس‌های آزاد | هیئت علمی موسسه
دپارتمان های آموزشــی | پوســتـرها | فـروشــگـاه محصـــولات فرهنـگی | کارشـناسی ارشـد هـنر