اسطوره های ایرانی و آفرینش هنری

50,000 تومان

اسطوره های ایرانی و آفرینش هنری /

مدرس: دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

در این درسگفتار به بررسی و تحلیل اسطوره های ایرانی، و رابطۀ اسطوره و هنر پرداخته شده است. این دوره در 8 جلسه برگزار شده است که در بخش نخست هر جلسه به معرفی و تحلیل اسطوره های ایرانی از جمله: اسطوره زرتشت، پشوتن، اسفندیار، ایزد بهرام، مانی، و اسطورۀ آفرینش در جهان شناخت مانوی پرداخته شده؛ و در بخش دوم که جنبه کارگاهی دارد رابطه اسطوره و هنر در شعر، داستان، فیلم و نقاشی مورد توجه قرار گرفته است که از آن میان می  توان به بررسی چیستی شعر اسطوره ای، رئالیزم جادویی و تأثیر آن بر هنر، مکتب سوررئالیزم، اسطورۀ شعر نیمایی، اسطوره در نگارگری، تجلّی اسطوره در داستان و رمان، تحلیل فیلم “ایثار” اثر تارکوفسکی، اسطوره و قصه های پریان، تحلیل فیلم “استاکر” اثر تارکوفسکی، مکتب سمبولیسم، و تحلیل رمان “نام گل سرخ” اثر اُمبرتو اکو اشاره کرد.