بازخوانی نظام فلسفی ابن سینا

250,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/10/28
تاریخ شروع
98/10/30
استاد
دکتر میلاد نوری

بازخوانی نظام فلسفه ابن سینا(دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر میلاد نوری

اندیشۀ فلسفی در فراز و نشیب تاریخی‌اش حولِ مسئلۀ وحدت و کثرتِ واقعیت سامان یافته است و با بحث در باب ثبات و صیرورت هستی، و با اندیشه درباب نسبت حقیقت و واقعیت جریان یافته است. در عالم اسلام نیز اندیشۀ فلسفی با تاثیر از حکمت یونانی و با الهام از فلسفۀ افلاطون و ارسطو، راهی را پیموده است که نمی‌توان نقش معرفت قرآنی را در آن نادیده گرفت.

دراین‌میان، ابن‌سینا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قله‌های معرفت فلسفی کوشیده است تا مسئلۀ وحدت و کثرت واقعیت را با تکیه بر تمایز وجود و ماهیت مورد بازاندیشی قرار دهد؛ تمایزی که نظام اندیشۀ او را به‌تمامی از فلسفۀ یونان جدا کرده، و در کنارِ تمایز هستی‌شناسانۀ وجوب و امکان، حکمت را همچون اندیشه‌ای توحیدی جلوه‌گر ساخته است. ابن‌سینا با نظام فلسفی نوین خود، نه‌تنها  بر فلسفه و عرفان بعدی عالم اسلام، که بر اندیشمندان جهان مسیحی نیز اثر گذاشته است، و به اعتراف بسیاری از پژوهشگران، در شکل‌گیری دوران جدید اروپایی ایفای نقش کرده است.

  • به‌این‌ترتیب، باید ابن‌سینا را آغازگاه دیگری برای تاریخ فلسفه به‌حساب آورد. اهمیت این آغازگاه چنان است که نمیتوان بدون تمرکز بر آن فهم کاملی از جریان بعدی اندیشۀ فلسفی در شرق و غرب حاصل کرد و همین امر بازخوانی انتقادی حکمت سینوی را بیش از پیش ضروری می‌سازد. در سلسله درسگفتار بازخوانی نظام فلسفی ابن‌سینا می‌کوشیم به گفتگو با وی درباب وحدت و کثرت هستی، در نسبت با قبل و بعد تاریخی‌اش، بپردازیم.
  • جلسۀ نخست: جایگاه تاریخی و ساختار کلی حکمت سینوی
  • جلسۀ دوم: وجود و ماهیت/وجوب و امکان
  • جلسۀ سوم: صفات واجب الوجود
  • جلسۀ چهارم: عنایت الهی و نظام عالم
  • جلسۀ پنجم: نفس و علم حضوری
  • جلسۀ ششم: قوای نفس و مراتب عقل
  • جلسۀ هفتم: معرفت حصولی و یقین نظری
  • جلسۀ هشتم: سعادت‌شناسی و فرجام‌شناسی
  • جلسۀ نهم: نگاهی نقادانه به متافیزیک سینوی