تاریخ اجتماعی تئاتر

20,000 تومان

تاریخ اجتماعی تئاتر

دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی هنر شمسه

مدرس: سعید اسدی

شرح دوره :

در بررسی تاریخ اجتماعی تئاتر ایران، دو بخش اصلی در تئاتر ایران به لحاظ تاریخی قابل مشاهده است. نخست؛ تئاتر سنتی و دیگری تئاتر نوین. این تقسیم بندی حاصل یک مرحله تاریخی جدید است که وقوع آن هم زمان با عصر تجدد و نوگرایی در ایران است.

در این دوره، به بررسی تاریخ اجتماعی تئاتر نوین ایران پرداخته خواهد شد. سوال اساسی این است که نسبت تئاتر ایرانی با مشروطه و این نوسازی و عصر تجدد چه بوده است؟