تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (1):از دیوارنگاری غارها تا نقاشی های مانویان

50,000 تومان

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (1) / دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه

از دیوارنگاری غارها تا نقاشی های مانویان

مدرس : دکتر علی اصغر میرزایی مهر

شرح دوره :

قدیمــی تریــن آثــار تصویــری یافــت شــده در جغرافیــای فرهنگــی ایــران،نقاشــی و حکاکــی هــای دیــواری برخــی غارهــا و پناهــگاه هــای صخــره ایاست که به عصر میانه سنگی (Mesolithic ) تعلق دارند و شاخص ترین نمونه های آن در منطقــۀ لرســتان قــرار دارد. ایــن آثــار بازتابــی از زندگــی گــروه هــایانسـانی شـکارگر اسـت کـه بـا اسـلوبی سـاده و ابتدایـی و اغلـب تـک رنـگ ترسـیم شـده انـد. بـا انتقال بـه عصر نوسـنگی (Neolithic) ، امیـال و آرزوها وخلاقیــت هــای تصویــری بــر روی ظــروف ســفالین منتقــل شــد. بســیارند ســفال هــای منقــوش و هنرمندانــه کــه از تپــه هــای باســتانی بــه دســتآمــده انــد. امــا بــا تثبیــت حاکمیــت آریاییــان و پدیــد آمــدن قــدرت هــای متمرکـز و تشـکیل امپراتـوری هـای ایـران باسـتان دگرگونـی مجـددی در دنیـاینقاشـی پدیـد آمـد. از ایـن پـس، نقاشـی هـا بـا ابزارهـا و انـدازه هـا و اهدافـیمتفاوت بر دیوار بناهای اشرافی و کاخ ها و بعضاً معابد جای گرفتند.