تاریخ تحلیلی نقاشی ایران

160,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/02/19
تاریخ شروع
98/02/21
استاد
دکتر علی اصغر میرزایی مهر

 

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران ( دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه )

(ترم اول : نقاشی در ایران پیش از اسلام)

مدرس : دکتر علی اصغر میرزایی مهر

ترم اول: نقاشی در ایران پیش از اسلام (از دیوارنگاری غارها تا نقاشی های مانویان)

ترم دوم: نقاشی در سده های آغازین اسلامی (از ورود اسلام تا حمله مغول)

ترم سوم: مکاتب نگارگری ایران (از ربع رشیدی تا مکتب هرات)

ترم چهارم: مکاتب نگارگری (مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان)

ترم پنجم: تحولات نقاشی پس از صفویه (از فرنگی سازی تا ورود مدرنیسم)

ترم ششم: نقاشی در ایران معاصر (از مدرسه صنایع مستظرفه تا هنر مفهومی)