تاریخ فلسفه اسلامی

160,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/07/20
تاریخ شروع
98/07/22
استاد
دکتر میلاد نوری

تاریخ فلسفه اسلامی (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر میلاد نوری

پژوهش تاریخی در آراء فلاسفه و آگاهی از سیر تحول نظریات فلسفی، از مهم ترین گام های آموزش و پژوهش فلسفی است.

در این میان، نگاه جریانی به اندیشه ورزی تنها شیوه درست بیان تاریخ فلسفه است؛ زیرا فلاسفه در نسبت می اندیشند و مبادی و مقاصد ایشان در نسبت های ایشان مشخص می شود که تنها با فهم جایگاه تاریخی اندیشه ایشان ممکن می گردد.

از این منظر، زمینه تاریخی و زیست جهانی فکری، فرهنگی و اجتماعی فیلسوفان مسلمان و پدیدآورندگان فکر فلسفی در عالم اسلام، در چگونگی تبیین و تفسیر اندیشة ایشان تأثیر مستقیم خواهد داشت.

در این شیوه، ما صرفاٌ از منظری بیرونی به تاریخ فلسفه نمی نگریم، بلکه با بازآفرینی و قرار گرفتن در افقی مشترک با بازیگران و صحنه گردانان اندیشه فلسفی در عالم اسلام را دریافته و خود نیز در اندیشه ورزی ایشان مشارکت نماییم.

بنابراین، در این جست و جو، اولاً جایگاه هر اندیشه ای را در ارتباط با جریان های فکری و فلسفی پیشین و معاصرش بررسی و تفسیرمی کنیم؛ دوماً، حلقه های مفقوده ای که جریان تحولات فلسفه اسلامی را سامان بخشیده است مورد توجه قرار می دهیم.

در دورة پیشنهادی حاضر، به ترسیم تصویر کلی از فرآیند تاریخی می پردازیم که فکر فلسفی در عالم اسلام را شکل داده است.

  • جلسه نخست: هستی و چیستی فلسفه اسلامی، منابع و اصالت آن
  • جلسه دوم: فلسفه یونان، نهضت ترجمه، و مواجهة دین و فلسفه
  • جلسه سوم: سویه های مشائی حکمت: تمایز وجود و ماهیت
  • جلسه چهارم: نقد متکلمانه و نقد عارفانه به فیلسوف
  • جلسه پنجم: حکمت اشراق: ریشه ها، سویه ها و آثار
  • جلسه ششم: حکمت متعالیه: مراتب هستی و اندیشه