تاملاتی تبارشناسانه در فهم هنر

40,000 تومان

مدرس : دکتر آرش حیدری
تاریخ نگاری رایج دربارۀ فهم هنر در ایران معاصر، یا آن را به تقلید فروکاسته است یا آن را مظهری دیگرگون از انحطاط و امتناع فرض کرده و یا چنان در فهم هنر همچون هنر غوطه خورده است که دلالت های تاریخمند آن را در پرانتز گذاشته است. از این رو، تاریخِ هنر یا به اسامی فرو کاسته شده است و یا در معرفیِ آثار درمانده است و یا در بهترین حالت وارد الگوی مقایسه ای با هنر غرب شده است و به مسئلۀ “ما چه نیستیم” یا “ما چه نداریم” متوسل شده است. اگر بخواهیم فهمی ایجابی، تاریخمند و تبارشناسانه از امر هنری و میدانِ نیروهایش ارائه کنیم، چگونه باید با هنر مواجه شویم؟ درسگفتار حاضر تلاش دارد چشم اندازهایی تبارشناسانه در باب فهم هنر ارائه کند تا بتوان الگویی برای فهم هنر، همچون نیرو و همچون دگرگونی ارائه کرد.