خیال در فلسفه ابن سینا

40,000 تومان

خیال در فلسفه ابن سینا /

مدرس: دکتر امیر مازیار

اهمیت بحث خیال، حضور آن در قلمرو هنر اسلامی و زیبایی شناسی جدید است و همین امر بررسی مفهوم خیال در اندیشۀ ابن سینا را مهم می سازد.

در این دوره به بررسی این مفهوم در فلسفۀ ابن سینا پرداخته شده است، زیرا مفهوم خیال، دارای اضلاع و ابعاد متعددی است که نقش مهمی در آراء و اندیشه های فلسفی وی دارد.

در این درسگفتار، که در چهار جلسه برگزار شده است، به بررسی اهمیت بحث خیال در قلمرو هنرشناسی، بررسی پیشینۀ بحث خیالْ پیش از ابن سینا، و چگونگی ابعاد و جایگاه خیال در علم النّفس، معرفت شناسی، منطق، فنّ شعر، هنر شناسی، و دین شناسیِ ابن سینا پرداخته شده است.