درآمدی بر زیبایی شناسی طبیعت

40,000 تومان

درآمدی بر زیبایی شناسی طبیعت /

دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه

مدرس: دکتر مسعود علیا

شرح دوره :

در این درسگفتار که در چهار جلسه برگزار شده، مفهوم زیبایی شناسی طبیعت مورد بررسی قرار گرفته است.

در جلسه نخست، معناشناسی طبیعت و زیباشناسی، زیبایی شناسی طبیعت در برابر زیبایی شناسی ناظر به هنر، و تاریخچۀ مختصری از زیبایی شناسی مطرح شده است.

در جلسه دوم، به بررسی پدیده والایی و نحوه­های گوناگون ظهور آن، و مفهوم والایی از دیدگاه کانت پرداخته شده است.

در جلسه سوم، مفهوم پیکچرسک که یکی از مفاهیم مطرح در بحث زیبایی شناسی طبیعت است، مورد بررسی قرارگرفته است .

در جلسه چهارم، به رویکردها و نظریه هایی که دربارۀ تجربه زیباشناختی طبیعت مطرح شده اند، اشاره گردیده است.