درس گفتارهایی در باب اسطوره شناسی

50,000 تومان

درس گفتارهایی در باب اسطوره شناسی /

مدرس: استاد عباس مخبر

اسطوره هر بار که نقل شود به آفرینش عالم و کائنات مداومت می‌بخشد و این باور در حکم نفی هر گونه نوآوری و نوجویی و تاریخ مندی است. بنابراین چگونه می‌توان دوام و بقای اسطوره را در جوامع امروزین پذیرفت؟

تعریف های مختلفی از اسطوره ارائه شده است. از یک سو، تعاریفی که اسطوره را هم سنگ واقعیت و اسطوره شناسی را دانشی اصیل می دانند و از سوی دیگر، تعاریفی که اسطوره را در مقابل واقعیت و ساز – واره هایی از کار افتاده و اسطوره شناسی را حاصل فرافکنی نمادین تجربیات روانی نوع بشر تلقی می کنند. در این دوره سعی شده است علاوه بر توضیح و تشریح موارد یاد شده به بحث و بررسی رویکردها در این زمینه نیز پرداخته شود.