زیبایی شناسی از منظر کانت

50,000 تومان

دوره زیبایی شناسی از منظر کانت /

مدرس: دکتر امیر مازیار

نقد سوم کانت مربوط به سنجش داوری است. کانت در این نقد دیدگاه هنری و زیبایی شناسانه خود را بیان می کند و به گفته پژوهشگران، با طرح نقد سوم خود در حوزۀ داوری ذوقی، بازی زبانی جدیدی را در حوزۀ هنر مطرح کرد. به گفته کانت مفهوم زیبایی شناختی عبارت است از شهود تخیل خلاق که در حوزۀ خرد محض تحقق آن امکان پذیر نیست. کانت در بحث از هنر و زیبایی، انسان و ذوق او را محور قرار می دهد و حال آنکه در فلسفه های متافیزیکی چیزی فرا انسانی است که معنای زیبایی را تکمیل می کند. کانت می گوید که در ذهن آدمی گوهری ذاتی وجود دارد که با آزادی او پیوندی تنگاتنگ دارد، یعنی هیچ حالی از حالات و هیچ فعلی از رفتار و افعال، خارج از آزادی انسان تحقق پذیر نیست. این رویکرد کانت به هنر و زیبایی را باید اساس تبیین مدرنیته در قلمرو هنر دانست.