زیبایی‌شناسی امر والا

120,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/05/25
تاریخ شروع
98/05/27
استاد
دکتر گلنار نریمانی

زیبایی‌شناسی امر والا ؛ از یونان باستان تا زیبایی‌شناسی بریتانیایی قرن هجدهم (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر گلنار نریمانی

امر والا در کنار امر زیبا یکی از دو مقوله‌ی بنیادین استتیک یا زیبایی‌شناسی است. تاریخ امر والا از یونان باستان و رساله‌ی لونگینوس آغاز می‌شود، سپس در قرن هجدهم در زیبایی‌شناسی بریتانیایی و آلمانی و در اندیشه‌ی فیلسوفان و اندیشمندانی مانند شفتسبری، ادیسون، برک، مندلسون و کانت شکوفا می‌شود، در اندیشه‌ی رمانتیک‌های آلمان تداوم می‌یابد و بعد از آن هم به قرن بیستم می‌رسد تا در اشکالی نو احیا و بازتفسیر شود. در دوره‌ی معاصر، اندیشمندانی مانند ژیژک، لیوتار، لکان، ریشیر و کرنی این مفهوم را برای تأمل درباره‌ی پدیده‌های معاصر در سیاست، فرهنگ، اندیشه و هنر به کار بسته‌اند. در دوره‌ی حاضر، نظری خواهیم افکند به سیر تحول این مفهوم از یونان باستان تا زیبایی‌شناسی بریتانیایی قرن هجدهم. نخست به رساله‌ی لونگینوس، اولین رساله‌ای که منحصراً به امر والا پرداخته و از یونان باستان به دست ما رسیده است، خواهیم پرداخت و سپس نظری خواهیم افکند به صورت‌بندی‌های امر والا و نسبت آن با اخلاق، تجربه‌ی معنوی و دینی، سخنوری، طبیعت و هنر در اندیشه‌ی اندیشمندان بریتانیایی قرن هجدهم، از جمله ادیسون، کیمز، شفتسبری و ادموند برک. از این میان، برک چهره‌ای است که به سبب اهمیت رساله‌اش در قرن هجدهم و تأثیر آن بر نظریه‌های استتیکی امر والا پس از آن، تمرکز بیشتری بر اندیشه‌هایش خواهیم داشت.