فرم اجتماعی هنر: جستاری در جامعه شناسی هنر

150,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/08/20
تاریخ شروع
98/08/22
استاد
دکتر آرش حیدری

فرم اجتماعی هنر: جستاری در جامعه شناسی هنر ( دپارتمان جامعه شناسی آکادمی هنر شمسه )

مدرس : دکتر آرش حیدری

فهم زیبایی ­شناسی و هنر همچون یک محصول اجتماعی­ تاریخی بنیان رویکردها و نظریه­ های مختلف در جامعه­ شناسی هنر است.

از دیگر سو خودی فرمِ اجتماعی نیز، آنچنان­ که زیمل به ما می­ آموزد، خصلتی زیبایی­ شناختی دارد. به عبارت دیگر نه فقط فرم اجتماعی هنر، که هنرِ فرمِ اجتماعی نیز مسئله­ ای است بس مهم در جامعه­ شناسی هنر.

در دورۀ حاضر تلاش می­ کنیم از یک سو منطق اجتماعی فرم هنری را مورد بررسی قرار دهیم و از دیگر سو بر خودِ هنر همچون نیرویی اجتماعی تاکید کنیم.

به این ترتیب مسئلۀ ما این است که اول: هنر چه نسبتی با شکل­ بندی­ های اجتماعی تاریخی دارد و دوم چگونه هنر همچون محصولی اجتماعی ­تاریخی بدل به قلمرویی نسبتاً خودمختار می­ شود که بر حیات اجتماعی­ تاریخی تاثیرگذار است.

با این منطق تلاش می ­کنیم استقلال نسبی قلمرو هنر از سایر قلمروها را نشان دهیم تا از یک سو از فروکاست­های رایج درفهم اجتماعی هنر پرهیز کنیم (فروکاست­هایی که هنر را چیزی جز بازنمایی روابط اجتماعی نمی­ بینند) و از دیگر سو نسبتِ درونی فرم هنری با سایر قلمروهای حیات اجتماعی را روشن سازیم.