فلسفه کانت : متن خوانی نقد عقل محض

120,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/08/10
تاریخ شروع
98/08/12
استاد
دکتر امیر مازیار

فلسفه کانت : متن خوانی نقد عقل محض (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر امیر مازیار

نقد عقل محض امانوئل کانت از مهم ترین متون فلسفی در تاریخ فلسفه غرب است. اغراق نیست اگر بگوییم این کتاب تاریخ فلسفه را به دو بخش تقسیم کرده است؛

دوره فلسفه های غیر انتقادی و دوره فلسفه های انتقادی. کانت در این کتاب فلسفه انتقادی و شیوه و مدعای آن را در قلمرو عقل نظری معرفی می کند و به گفته خود انقلابی کوپرنیکی در عرصه فلسفه و شناخت ایجاد می کند. در این مجموعه درس ها تلاش می شود این کتاب دشوار فلسفی فصل به فصل خوانده و شرح داده شود. دوره اول این مجموعه به مقدمه های دو ویرایش نخست این کتاب (مقدمه A و مقدمه B) اختصاص دارد که کانت در آن ها مسأله اساسی برنامه انتقادی خود را شرح می دهد و برای فهم این کتاب اهمیتی اساسی دارند.