مسئله نقد و درون ماندگاری در میدان هنر

40,000 تومان

مسئله نقد و درون ماندگاری در میدان هنر / دپارتمان جامعه شناسی آکادمی هنر شمسه

مدرس : دکتر آرش حیدری

نقد چیست؟ این پرسش، پرسشی بنیادین در تاریخ اندیشه است. در مواجهه با اثر به معنای عام (چه یک اثر هنری باشد و چه پدیدۀ تاریخی) چگونه می‌توان آن را نقد کرد، و نقطۀ استقرار منتقد کجاست؟
در این درسگفتار تلاش شده است که با تأکید بر مفهوم درون‌ماندگاری، یک صورتبندی از مفهوم نقد ارائه کند که اثر را در فرایند تولیدش (همچون پدیده‌ای تاریخی و زمانمند) توضیح دهد و با کنار گذاشتن سوژه‌محوری در فرایند نقد، از نقد درون‌ماندگار و زمانمند دفاع کند.