نظریه هنر آدورنو؛ صنعت فرهنگ

140,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/02/17
تاریخ شروع
98/02/19
استاد
دکتر آیدین کیخایی

نظریه هنر آدورنو؛ صنعت فرهنگ (دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر آیدین کیخایی

مفهوم «صنعت فرهنگ» یکی از مهم ترین دست آوردهای نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است. اگرچه ردپای این مفهوم را در برخی از آثار آدورنو در دهه 1930 می توان یافت. نخستین صورت بندی صریح و مفصل آن در کتاب مشترک آدورنو و هورکهایمر، دیالکتیک روشنگری (1944-7)، به ویژه در فصل «صنعت فرهنگ: روشن گری به مثابه فریب توده ای»، ارائه شده است. در این کارگاه، با تمرکز بر متن این فصل،

به بررسی مفهوم «صنعت فرهنگ» و ارزیابی ظرفیت ها و محدودیت های آن در تبیین زیست اجتماعی «ما» در جهان «امروز» می پردازیم.

هدف آموزشی این دوره این است که تا حد امکان از مقدمه گویی و مبادله ی کالایی اطلاعات دوری جسته و در عوض، از طریق درافتادن با پیچیدگی های متن اصلی و به چالش کشیدن پیش فرض ها و چارچوب های ذهنی خود، راه را برای تفکر انتقادی و انضمامی باز کنیم.