نقد و تحلیل فیلم از منظر ژانر

450,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/10/23
تاریخ شروع
98/10/25
استاد
دکتر امیررضا نوری پرتو

نقد و تحلیل فیلم از منظر ژانر(دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی هنر شمسه)

مدرس : دکتر امیررضا نوری پرتو

آشنایی با مفهوم‌های «ژانر» و «ساب‌ژانر»، و مؤلّفه‌ها و اِلِمان‌های ژنریک، و نیز چگونگیِ تحوّل و دگرگونیِ ژانرها در طولِ تاریخ.

آشنایی با «درام» و «ملودرام»، با تکیه بر تحلیلِ یک یا چند فیلم از میانِ آثارِ نمونه‌ای و مشهورِ این ژانر

آشنایی با ژانرِ «کمدی»، با تکیه بر تحلیلِ یک یا چند فیلم از میانِ آثارِ نمونه‌ای و مشهورِ این ژانر.

آشنایی با ژانرِ «وحشت»، با تکیه بر تحلیلِ یک یا چند فیلم از میانِ آثارِ نمونه‌ای و مشهورِ این ژانر.

آشنایی با «فیلم‌نوآرها» و «نئونوآرها»، با تکیه بر تحلیلِ یک یا چند فیلم از میانِ آثارِ نمونه‌ای و مشهورِ این ژانر.

آشنایی با ژانرِ «وسترن»، با تکیه بر تحلیلِ یک یا چند فیلم از میانِ آثارِ نمونه‌ای و مشهورِ این ژانر.

آشنایی با ژانرِ «جنگی»، با تکیه بر تحلیلِ یک یا چند فیلم از آثارِ نمونه‌ای و مشهورِ این ژانر.

آشنایی با ژانرِ «فانتزی» و ساب‌ژانرهای مهمِ آن، با تکیه بر تحلیلِ یک یا چند فیلم از آثارِ نمونه‌ای و مشهورِ این ژانر.

آشنایی با ژانرهای «حماسی» و «تاریخی»، با تکیه بر تحلیلِ یک یا چند فیلم از آثارِ نمونه‌ای و مشهورِ این ژانر.

آشنایی با ژانرهای «اکشن»، «تریلر/ثریلر»، «جنایی» و «معمّایی»، با تکیه بر تحلیلِ چندین فیلم از آثارِ نمونه‌ای و و مشهورِ این ژانر.