نیچه؛ زیبایی شناسی قدرت

40,000 تومان

نیچه؛ زیبایی شناسی قدرت

دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه

مدرس: دکتر عبدالحسن پیروز

شرح دوره:

جلسۀ اول: مَستر پلنِ آراء و اندیشه های نیچه . (پروژۀ فلسفیِ نیچه + ارتباط مفاهیم و مضامین پایه در نظام فکریِ او)

جلسۀ دوم: تبارشناسیِ قدرت و زیبایی. ( تبار شناسیِ متُدیک نیچه + خاستگاهِ زیبایی در شاکلۀ آپولونیِ قدرت)

جلسۀ سوم: اُلگو وارۀ  ابرانسان، نقش- ویژه هایِ زیباشناختی.

جلسۀ چهارم: نشانه شناسیِ قدرت در تفسیر هنری.