هنر و دیگری به روایت باختین

40,000 تومان

هنر و دیگری به روایت باختین /

دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه

مدرس: دکتر مسعود علیا

شرح دوره:

در این درسگفتار که در چهار جلسه برگزار شده است، نسبت هنر و دیگری (the other) از منظر باختین مورد بررسی قرار گرفته است.

نخست، به مفاهیم “دیگری” و “دیگربودگی” و جایگاه آن‌ها نزد باختین پرداخته شده، و سپس تعبیر خاص او از زیبایی‌شناسی و اندیشه‌هایش در باب اثر هنری، هنرمند و مخاطب در نسبت با دیگری درون‌متنی و دیگری برون‌متنی با نظر به آثارش محل بحث قرار گرفته است تا در نهایت نشان داده شود که  در نظر این متفکر دلمشغول دیگری چگونه هنر در  بستری بیناسوبژکتیو (intersubjective) قوام می‌گیرد و عمل می‌کند.