کارگاه تحلیل نقاشی (نقاشی مدرن و پسامدرن)

220,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
98/05/10
تاریخ شروع
98/05/12
استاد
استاد شهرام زعفرانلو

کارگاه تحلیل نقاشی ( دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی هنر شمسه ) /

نقاشی مدرن و پسامدرن

مدرس : استاد شهرام زعفرانلو

آموزش شیوه‌ها‌ی تجزیه و تحلیل نقاشی / آموزش تاریخ و سبک‌ها و نحله‌های هنر نقاشی / آشنایی با هنرمندان بزرگ و تاثیرگذار هنر نقاشی/ یادگیری رویکرد تحلیلی و انتقادی به آثار هنرهای تجسمی / آگاهی از تاثیر و تاثرات فرهنگی و اجتماعی زندگی نقاشان بر آثار آنان / کمک به آفرینش آثار هنری ارزشمند / توانایی در تبدیل ایده‌های انتزاعی به آثاری تجسمی (نقاشی) / توانایی در نوشتن تحلیلی در خصوص آثار نقاشی .

(ترم چهارم: نقاشی مدرن و پسا مدرن)

ردیفسال آفرینشعنوان نقاشینقاشسبک و دوره
1.        1907 تا 1908بوسهگوستاو کلیمتسمبولیسم
2.        1909نرینه در باشگاه شرکیجورج بلوزرئالیسم آمریکایی-اَشکَن
3.        1911حالات ذهن:1- خداحافظیامبرتو بوتچونیفوتوریسم
4.        1911پرتغالی هاژرژ براککوبیسم تحلیلی
5.        1912گیتار، صفحه موسیقی و جام شرابپابلو پیکاسوکوبیسم ترکیبی
6.        1913ترکیب بندی 7واسیلی کاندینسکیاکسپرسیونیسم انتزاعی
7.        1917چشمهمارسل دوشانپست مدرنیسم
8.        1922صدای شهرژوزف استلامدرنیسم آمریکایی